Gemeente sluit 2018 af met een positief saldo van 3,4 miljoen euro

De gemeente Waalwijk hield vorig jaar € 3,4 miljoen euro over. Dat komt door een aantal eenmalige meevallers. Dat staat in de jaarrekening, die nu bij de accountant ligt voor controle. Van dat geld is al € 1,1 miljoen opzij gezet voor uitgaven die in 2019 moeten worden gedaan.

John van den Hoven, wethouder Financiën, kijkt tevreden terug op het jaar. “Waalwijk staat er financieel gezond voor en we werken hard om onze ambities op alle beleidsvelden gerealiseerd te krijgen”.

De plus op de jaarrekening van € 3,4 miljoen euro valt € 0,6 miljoen hoger uit dan werd voorzien in het najaarsbericht. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om dit geld geheel te storten in de Algemene Reserve.

Meevallers

Wat waren de meevallers in het huishoudboekje?

 • Een eerder voorzien saldo op de exploitatie van Baanbrekers viel € 1.100.00 voordeliger uit.
 • Verschillende afrekeningen van gemeenschappelijke regelingen over 2017 betekende een meevaller van € 500.000.
 • De kosten van personeel, huisvesting en ICT vielen € 700.000 lager uit.
 • De hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds en enkele nog niet uitgegeven reserveringen uit dat fonds lieten een voordeel zien van € 450.000.
 • Een eerder getroffen voorziening voor kosten openbare verlichting verviel: éénmalig voordeel van € 650.000.
 • Minder rente en afschrijving vanwege vertraging in investeringen € 300.000.
 • De leges op omgevingsvergunningen (€ 100.000) en verkoop snippergroen (€ 100.000) brachten extra geld in het laatje.
 • De kosten sporthallen en sportparken, schuldhulpverlening en armoedebeleid/bijzondere bijstand vielen respectievelijk € 100.000 tot € 150.000 lager uit.

Tegenvallers

Wat waren de tegenvallers?

 • De kosten van het sociaal domein (WMO en Jeugdzorg) vielen in 2018 aanzienlijk hoger uit: € 3.400.000. Hiervan werd € 2.000.000 rechtstreeks betaald uit een hiervoor gevormd reserve. Met name de kosten van de jeugdzorg vielen € 1.800.000 hoger uit.
 • Een analyse van alle openstaande belasting- en overige debiteuren had als resultaat dat € 100.000 extra gestort moest worden in de voorziening dubieuze debiteuren.
 • De opbrengst parkeren en een naheffing van BTW over voorgaande jaren op de parkeerinkomsten leverde een nadeel van € 550.000 op.
 • Op de onderdelen openbare orde, ruimtelijke plannen en storting in de voorziening pensioenen wethouders vielen de kosten gezamenlijk € 400.000 hoger uit.

Reserves

De reserves stegen in 2018 met € 2,8 miljoen naar € 90,1 miljoen. Deze toename is met name veroorzaakt doordat tussentijds (verplicht) winst is genomen uit de grondexploitatie en het positief rekeningresultaat 2017. Het afgelopen jaar putte de gemeente ook uit de reserves. In de begroting 2018 werd al € 0,6 miljoen onttrokken om zaken eenmalig te kunnen betalen. Uit de reserve Onderwijshuisvesting werd € 0,6 miljoen gehaald voor de kosten van verschillende onderwijshuisvestingsdoeleinden. Voor de programma’s economie, binnenstad en veiligheid werd samen € 0,3 miljoen aangewend. De reserve Haven (€ 1 miljoen) werd benut voor de voorbereiding op de aanleg van de Insteekhaven.

Voor de zorg kreeg de gemeente een budget van ruim € 22 miljoen. De raad besloot bij de Kadernota in 2017 om de risicoreserve transities te maximeren op € 2 miljoen. Deze reserve moest echter in 2018 helemaal aangewend worden om de tekorten op te vangen. Inmiddels is de reserve voor 2019 weer aangevuld met € 2 miljoen om risico’s ook in 2019 op te kunnen vangen.

Grondexploitatie

Het exploiteren van bouwgronden speelt zich buiten de normale exploitatie van de gemeente af en heeft geen invloed op het jaarrekeningresultaat. Vanwege de aantrekkende economie is de verkoop van bouwgrond, vooral voor bedrijventerreinen, in 2018 weer toegenomen. De boekwaarde is € 31 miljoen. Landelijk zijn nieuwe spelregels vastgesteld voor de berekening van winst over grondcomplexen. Voor de gemeente Waalwijk is er op de complexen Haven 1 tot en met 6 en Haven 7 in totaal € 4,6 miljoen winst geboekt en op Haven 8 west € 1,3 miljoen.

Tevreden over 2018

“We kijken als college tevreden terug”, stelt wethouder John van den Hoven. “ Op een begroting van € 159 miljoen zijn we er in geslaagd om ons aan de met elkaar en met de gemeenteraad, gemaakte afspraken te houden. Ondanks de risico’s op het sociaal domein, is toch sprake van een rekeningoverschot door eenmalige meevallers. Er ontstaat wel druk op de gemeentefinanciën door de tekorten op met name de jeugdzorg. Het Rijk zal de komende maanden over de brug moeten komen met een hogere rijksbijdrage waardoor eerder doorgevoerde rijkskortingen op het jeugdbudget teniet worden gedaan.

De algemene reserve kent gelukkig een zodanige omvang, dat risico’s op alle terreinen ook in de toekomst opgevangen kunnen worden. ”

De raad kan pas na de accountantsverklaring en de verantwoording daarover door het college een besluit nemen over de jaarrekening. De jaarrekening staat geagendeerd op 4 juli 2019.

article
94528
Gemeente sluit 2018 af met een positief saldo van 3,4 miljoen euro
De gemeente Waalwijk hield vorig jaar € 3,4 miljoen euro over. Dat komt door een
https://waalwijk.nieuws.nl/gemeente/20190516/gemeente-sluit-2018-af-met-een-positief-saldo-van-34-miljoen-euro/
2019-05-16T16:09:10+01:00
begroting, jaarrekening
Gemeente, Nieuws