Begroting Waalwijk bedraagt 157 miljoen euro, geen extra lastenverzwaring voor inwoners en bedrijven

Foto: Pixabay

Waalwijk is en blijft financieel gezond. De onzekerheden zijn bekend en beheersbaar en onze vermogenspositie is sterk. Evenals vorig jaar worden de lasten voor inwoners en bedrijven niet extra verzwaard. Waalwijk kan blijven investeren in de stad, zowel fysiek als sociaal*. Door duurzaam financieel beleid te voeren biedt dit college een mooi financieel perspectief voor het volgend college.

De ambities uit het collegeprogramma worden ook in de begroting 2022 verder voortgezet. Het financieel perspectief is verbeterd ten opzichte van de kadernota. Dit laatste wordt vooral veroorzaakt door de effecten van de meicirculaire, de lage rentestand en extra geld dat gemeenten kregen voor de toegenomen kosten van de jeugdzorg. De complete begroting van de gemeente Waalwijk bedraagt 157 miljoen euro.

Sociaal domein

Het uitgangspunt van het college was dat de tekorten in het sociaal domein zoveel mogelijk worden opgelost binnen het sociaal domein. Naast extra middelen van het Rijk brengen verschillende beheersmaatregelen op Wmo en jeugd de tekorten voor een groot deel terug. In totaal is op jeugdzorg echter wel een tekort van bijna 1 miljoen euro ten opzichte van de compensatie van het Rijk.
De beheersmaatregelen die de gemeente heeft genomen hebben financieel effect, maar de totale lasten voor jeugdzorg blijven wel ongeveer gelijk door autonome groei en dure landelijke verblijfzorg. Dit blijft dus een onzekerheid in het financiële beeld.

Investeringen

Het college blijft investeren in de stad en de samenleving. De plannen uit de kadernota om geld uit te trekken voor onder andere betere dienstverlening aan bedrijven, schoolmaatschappelijk werk, praktijkondersteuners, sport en versnellen van de woningbouw zijn allemaal financieel verwerkt in de begroting.
Daarnaast blijven we investeren in de binnenstad (5 miljoen), mobiliteit (4,5 miljoen) en duurzaamheid. Veel van deze investeringen kunnen worden gefinancierd uit de grondverkopen. Zo blijft ook het motto gelden “Wat Waalwijk verdient ten noorden van de A59 moet ten goede komen aan de stad”.

Geen verhoging ozb en afvalstoffenheffing

Wethouder van financiën John van den Hoven biedt met een heel goed gevoel een sluitende meerjarenbegroting aan de gemeenteraad aan. “Waar ik vooral erg blij mee ben is dat we de financiële uitdaging zelf hebben opgelost als organisatie. We bezuinigen niet op het voorzieningenniveau in onze gemeente en leggen de rekening niet bij onze inwoners. Om ons heen zie ik dat andere gemeenten niet ontkomen aan forse verhogingen van de onroerendezaakbelasting (ozb). In Waalwijk hoeven we daar onze inwoners niet mee op te zadelen. Hier stijgt de ozb enkel met 1,5 % inflatiecorrectie. Ook de afvalstoffenheffing stijgt met slechts 1,5 %.”

Rioolrechten en parkeertarieven

De rioolrechten worden in 2022 verhoogd met 5,0%, bestaande uit 1,5% indexering en 3,5% volgens het IWW (Integraal Waterplan Waalwijk), dat vorig jaar door de raad is vastgesteld.
Bij de kadernota is na een evaluatie van parkeren door de raad al bepaald dat met een mix van maatregelen de parkeeropbrengst met 400.000 euro stijgt in 2022 om zo tot een betere kostendekking te komen. Daarbij is uitgegaan van een basisparkeertarief van 0,10 cent per 6 minuten voor de Els Zuid, Unnaplein, Taxandriaweg en op de overige parkeerplaatsen rondom het centrum. Daarnaast stijgt het tarief van de parkeervergunningen en wordt de tariefstructuur eenvoudiger.

Woonlasten

gemiddeld in €

2022 2021 Verschil in % met vorig jaar
OZB 288 284 1,5 %
Afvalstoffenheffing 224 221 1,5 %
Rioolheffing 163 155 5,0 %
Totaal per huishouden 675 660 2,3 %

Riool- en afvalstoffenheffing

De vaste lasten voor afvalstoffenheffing stijgen enkel met het inflatiepercentage. Voor het riool stijgen de vaste lasten wel iets vanwege nieuwe investeringen. Voorbeeld hiervan is de stimuleringsregeling om regenwater af te koppelen van het riool. Gemiddeld is de stijging ongeveer 5 euro per huishouden.
Riool en afval zijn zogenaamde ‘gesloten’ systemen die niets te maken hebben met een gemeentebegroting. In een gesloten systeem moeten alle kosten die de gemeente hiervoor maakt één op één worden doorberekend aan de inwoners. Deze kosten nemen jaarlijks toe. Daarom is het bijvoorbeeld enorm belangrijk om afval goed te scheiden of zelfs afval te voorkomen door hergebruik.

Volledige begroting

De volledige begroting van de gemeente Waalwijk is ook dit jaar weer compleet online te vinden. Via waalwijk.begrotingsapp.nl kan iedereen de begroting van Waalwijk inzien.

*Voor meer informatie over de ambities zie: https://waalwijk.begrotingsapp.nl/kadernota-2022/programma/actualiseren-begrotingspositie#perspective-wensen-onderdeel-verkorte-toelichting-wensen

Raadsbehandeling

Op 7 oktober wordt de raad geïnformeerd. Op 4 november vindt de raadsbehandeling plaats. De verwachting is dat de begroting voor 2022 dan wordt vastgesteld.

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden