“Waalwijk is én blijft financieel gezond”

Foto: Waalwijk.nieuws.nl

De gemeente Waalwijk staat er goed voor. De uitdagingen en dreigende tekorten van vorig jaar zijn aangepakt. De problemen van vandaag zijn daarmee stevig onder controle. Waalwijk kijkt daarom graag naar de toekomst en presenteert een sluitende meerjarenbegroting met ruimte voor mooie ambities. Waalwijk blijft daarmee investeren in de gemeente.

Wethouder van Financiën John van den Hoven is tevreden: “Vorig jaar stonden we voor een forse opgave. In Waalwijk schuwen wij zo’n opgave niet. Zonder het voorzieningenniveau voor onze inwoners aan te tasten zijn wij voortvarend aan de slag gegaan. Ik ben een groot voorstander van duurzaam financieel beleid en ben dan ook trots om in deze onzekere tijden toch weer een sluitende meerjarenbegroting voor te leggen aan de gemeenteraad. Een meerjarenbegroting waar ook ruimte is voor ambities. Waalwijk is én blijft financieel gezond.”

Voorjaarsbericht

Met het voorjaarsbericht wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de begroting van dit jaar. De grootste financiële uitdaging zijn de kosten in het sociaal domein. De jeugdzorg en Wmo zorgen voor de meest onzekere kostenposten. In het voorjaarsbericht heeft Waalwijk reële kosten geraamd voor de jeugdzorg. We steken ons hoofd niet in het zand voor de oplopende kosten voor onze kwetsbare jongeren. De risico’s zijn in beeld en die houden we scherp in de gaten.
Daar tegenover staat dat alle gemeenten structureel extra geld voor jeugdzorg gaan krijgen van de rijksoverheid. Als Waalwijk de financiële middelen van de rijksoverheid krijgt waar het al jaren recht op heeft, hoeven we ook in de nabije toekomst niet te denken aan het sluiten van voorzieningen of andere drastische maatregelen zoals in andere gemeenten wel het geval is. Het complete voorjaarsbericht is te vinden op https://waalwijk.begrotingsapp.nl

Kadernota

De kadernota vormt de basis voor de begroting van 2022. Hiermee worden speerpunten in het beleid aangegeven. Waalwijk wil blijven investeren en ambities realiseren. Van onderhoud aan gebouwen tot toezicht op bedrijventerreinen en van preventie in het sociaal domein tot informatiebeveiliging. Ook de dienstverlening aan bedrijven blijft, als het aan het college ligt, op niveau. Daarnaast zet Waalwijk in op toegankelijkheid binnen sporten, met meer aandacht voor mensen met een beperking en de mogelijkheid om te sporten in de openbare ruimte. GO Waalwijk speelt hier een prominente rol in.

Waalwijk sluit 2020 positief af

De gemeente Waalwijk hield vorig jaar bijna 4,3 miljoen euro over. Een deel van dit geld is nodig om voorgenomen ambities uit te voeren in 2021. De grootste meevallers in 2020 zijn veroorzaakt door een lagere bijdrage dan vooraf verwacht aan Baanbrekers. Maar ook afwijkingen als gevolg van COVID-19; dit is het saldo van meer-/minderkosten en baten/lasten en de ontvangen compensatie vanuit het Rijk. Tegenvallers waren vorig jaar vooral een aanvulling op de pensioenvoorziening (oud) wethouders, administratiekosten OZB en het leerlingenvervoer. De financiële positie van de gemeente Waalwijk blijft onveranderd goed. Waalwijk is dan ook prima in staat eventuele risico’s of tegenvallers op te vangen. De complete jaarrekening is te bekijken op https://waalwijk.begrotingsapp.nl

Grondexploitatie

Ook in 2020 heeft Waalwijk veel grond verkocht voor bedrijventerreinen en woningbouw. In totaal werd ruim 5,2 miljoen euro winst gemaakt. Het verkopen van bouwgronden heeft geen invloed op de jaarrekening, het valt niet onder de normale exploitatie van de gemeente. Het geld dat Waalwijk hiermee verdient moet zoveel als mogelijk ten goede te komen aan de leefbaarheid van de gemeente. De gemeenteraad wordt voorgesteld om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

Raadsbehandeling

De gemeenteraad behandelt het voorjaarsbericht, de jaarrekening en de kadernota in juli.

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden