Begroting 2020 is sluitend, lokale lastendruk in Waalwijk blijft nagenoeg gelijk

Foto: Pixabay

De lijn uit het coalitieprogramma 2018-2022 wordt in de begroting 2020 voortgezet. De uitkomsten van het debat in de gemeenteraad over de Kadernota 2020 zijn in de begroting meegenomen. Ook zijn de effecten van de Meicirculaire 2019 verwerkt. In deze circulaire staat dat de gemeente Waalwijk € 87,7 miljoen van het Rijk ontvangt. De complete begroting van Waalwijk bedraagt € 149,5 miljoen.

Voor de komende vier jaar meldt het college van Burgemeester en Wethouders overschotten op de begroting. Daarmee biedt wethouder Financiën John van den Hoven een structureel en reëel sluitende begroting aan de gemeenteraad aan.

Overschot op de begroting
2020 2021 2022 2023
€ 660.000 € 399.000 € 132.000 € 291.000

Lasten sociaal domein

Het sociaal domein zorgt voor de grootste uitgavenposten in de begroting 2020: jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet (Baanbrekers). In 2020 wordt hier € 52,1 miljoen aan uitgegeven, bijna 35% van de totale begroting. De uitgavenposten in het sociaal domein brengen risico’s met zich mee, omdat de uitgaven lastig te beheersen zijn. Dit komt door openeindregelingen en omdat het Rijk niet altijd de extra lasten compenseert. Dit speelt vooral bij de jeugdzorg, waarvoor in 2019, 2020 en 2021 extra geld van het rijk wordt ontvangen, maar in de jaren daarna niet. Het college heeft – gelet op de te verwachten uitgaven voor jeugdzorg in 2022 en verder – al wel hetzelfde (extra) bedrag als in 2021 in de begroting opgenomen, namelijk € 750.000. Dit is de belangrijkste aanvulling op de Kadernota 2020 en de Meicirculaire 2019.

Investeringen

Het college is van plan om maar liefst € 41 miljoen te investeren in verschillende projecten. De belangrijkste zijn:

  • Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat € 18,4 miljoen
  • Aanleg snelfietsroute naar Tilburg € 4,4 miljoen
  • Aanleg snelfietsroute naar Den Bosch € 3,5 miljoen
  • Realisatie Nieuwe Schoenenmuseum € 8,2 miljoen
  • Sporthal Waspik € 3,6 miljoen
  • Aanleg/renovatie sportvelden € 1,8 miljoen

Voor de aanleg van de insteekhaven is al € 29 miljoen beschikbaar gesteld. Deze investering wordt vanaf 2020 gerealiseerd.

Geen bezuinigingen

De totale inkomsten uit belastingen en heffingen zijn in 2020 begroot op € 23,8 miljoen (16% van de totale inkomsten in 2020). Gezien de financiële positie van de gemeente Waalwijk, is het niet nodig om de komende jaren te bezuinigen. Ook zijn, in lijn met de afspraken die de coalitie heeft gemaakt, geen belasting- en tariefverhogingen in de begroting verwerkt. Er is alleen inflatiecorrectie van 2% toegepast.

Jaarlijks stelt het Centrum voor Onderzoek van de Lagere Overheden (COELO) de ‘Atlas van de lokale lasten’ op. De gemeente Waalwijk staat in de lijst ‘netto woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in 2019’ op plaats 20 van de goedkoopste gemeenten in Nederland (in 2018 stond Waalwijk op plaats 28).

De tabel hieronder toont de woonlasten over het voorgaande jaar voor een meerpersoonshuishouden, zoals berekend door het COELO. De totale woonlasten berekend door het COELO zijn exclusief hondenbelasting.

Overzicht woonlasten 2019 Waalwijk  Heusden Oosterhout Loon op Zand Dongen
Totale woonlasten meerpersoonshuishoudens € 606 € 655 € 749 € 829 € 744
Plaats op ranglijst 20 46 170 293 165
Tarief OZB eigenaar woning (in%) 0,1148 0,1157 0,1084 0,1343 0,1322
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden € 191 € 163 € 275 € 238 € 276

Kansen, risico’s en onzekerheden

Het risico dat de gemeente Waalwijk loopt, is becijferd op € 20,4 miljoen. Het weerstandsvermogen, geld om tegenslag op te vangen, op € 33,0 miljoen.

De kansen, maar ook de risico’s, zitten vooral in de exploitatie van gronden. Als er verkocht wordt, ontstaan winsten. Als de grond niet in exploitatie kan worden genomen, bestaat het risico dat er verlies ontstaat. De grondwaardes moeten dan afgeboekt worden naar waardes in huidig gebruik en dat is veelal landbouwgrond.

Wethouder Financiën John van den Hoven is tevreden dat hij weer een sluitende begroting aan de gemeenteraad aanbiedt: “Bij het samenstellen van de begroting staat bij ons college het voeren van duurzaam financieel beleid voorop. Zo hebben wij bijvoorbeeld de kosten voor de jeugdzorg structureel hoger opgenomen, ondanks dat we daarvoor nog geen geld van het Rijk hebben gekregen. We hebben desondanks toch een sluitende begroting met voldoende reserves om eventuele tegenvallers op te vangen. Waalwijk is en blijft een financieel gezonde gemeente en de lokale lastendruk blijft in 2020 nagenoeg gelijk. We hebben al diverse stappen gezet die in ons coalitieprogramma staan en de komende jaren gaan we nog meer stappen maken. We beginnen aan de nieuwe insteekhaven en ook de realisatie van het nieuwe schoenenmuseum komt steeds dichterbij.”

Digitale begroting en Begroting In Eén Oogopslag

De begroting 2020 van de gemeente Waalwijk is ook dit jaar weer compleet online te vinden. Via de website van de gemeente www.waalwijk.nl of rechtstreeks via waalwijk.begrotingsapp.nl kan iedereen de begroting van Waalwijk inzien. Daarnaast is een Begroting In Eén Oogopslag beschikbaar. Hierop staat op hoofdlijnen wat de inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn, met daarbij het bedrag per inwoner. Van de belastingen en heffingen is een apart overzicht gemaakt.

Raadsbehandeling

De verwachting is dat de begroting op 7 november door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Bron: Gemeente Waalwijk

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden