Staatsbosbeheer gestart met werkzaamheden in het Natura 2000 gebied van de Langstraat

Elzensingel
Foto: brabantslandschap.nl

Begin februari is Staatsbosbeheer gestart met werkzaamheden in het kader van de PAS regeling (Programmatische Aanpak Stikstof) in het Natura 2000 gebied van de Langstraat. Dit gebeurt in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant met het doel om de natuurkwaliteit in het gebied van de Langstraat te verbeteren.

De maatregelen zijn erop gericht de natuur verder te ontwikkelen en bijbehorende karakteristieke plant- en diersoorten te bevorderen. De werkzaamheden moeten gefaseerd worden uitgevoerd in verband met de aanwezige natuurwaarden.

Gefaseerde werkzaamheden

De Elzensingels zullen gefaseerd worden afgezet. Een aantal oudere bomen en bes dragende struiken zoals vlier- en lijsterbes zijn gemarkeerd met linten en worden gespaard. De zaagwerkzaamheden zijn klaar voor 15 maart in verband met het aankomende broedseizoen. Na het broedseizoen, vanaf 15 augustus, zullen de sloten waarbij de Elzenhagen zijn afgezet onder ecologische begeleiding gefaseerd worden uitgemaaid. De afgezette elzen worden gechipt en vervolgens naar de energiecentrale gebracht om verstookt te worden voor het opwekken van groene stroom.
Er is bewust gekozen voor een gefaseerde aanpak om dieren altijd een geschikte uitwijkplaats te geven tijdens de werkzaamheden. Deze maatregelen zullen in de toekomst nodig blijven om de natuur en het slagenlandschap te behouden.

In ere herstellen

Natuurgebied de Langstraat is een slagenlandschap dat gelegen is op de “Naad van Brabant”. Het is één van onze meest unieke natuurgebieden in de provincie Noord – Brabant en herbergt een grote biodiversiteit. Door de overgang van zand naar klei komt er veel kwelwater naar boven. Dat zorgt voor de aanwezigheid van unieke waterplantensoorten als Krabbenscheer, en diersoorten zoals de Grote Modderkruiper.
Dit natuurgebied is het laatste restant van het slagenlandschap van de Langstraat zoals het er vroeger uitzag. Het slagenlandschap bestaat uit lange sloten omgeven door Elzensingels waartussen percelen grasland liggen, de zogenaamde slagen. De elzen werden vroeger van oudsher afgezet als hakhout en de sloten werden daarna geschoond. De laatste decennia groeien de elzen extra snel onder invloed van stikstof en daardoor slibden ook de sloten sneller dicht door vallend blad en groei van waterplanten.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen in het gebied? Volg dan onze weblog: https://www.boswachtersblog.nl/westbrabant/