“Waalwijk blijft werken aan ambities voor de toekomst”

Foto: Waalwijk.nieuws.nl

WAALWIJK – De gemeente Waalwijk staat voor een flinke uitdaging door de combinatie van een financieel tekort en de coronacrisis die veel maatschappelijke en financiële onzekerheid met zich meebrengt. Waalwijk houdt zich echter niet alleen bezig met de problemen van vandaag, maar kijkt ook naar de toekomst en naar de investeringen die dat vraagt.

Strategische ankerpunten

Er is een aantal strategische ankerpunten benoemd die cruciaal zijn om Waalwijk nu en in de toekomst een solide financieel fundament geven. Zo moeten de winsten uit de grondexploitaties ten goede komen aan de leefbaarheid van Waalwijk, richt het college op de ontwikkeling van windenergie en een substantiële groei van het aantal inwoners van Waalwijk om de financiële draagkracht te vergroten. Daarnaast willen we maximaal gebruik maken van provinciale en (inter)nationale subsidies en fondsen. Waalwijk blijft investeren in een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat en het welzijn van haar inwoners.

Corona impact op de begroting

De financiële effecten van de coronacrisis voor 2020, en mogelijk de jaren daarna, zijn nog erg onzeker en sterk afhankelijk van de duur van deze pandemie. Op basis van de eerste inzichten is het risico voor de gemeente Waalwijk in 2020 vastgesteld op 1 miljoen euro. Binnen de Algemene Reserve is voldoende ruimte aanwezig om deze eenmalige tegenvallers voor 2020 op te vangen. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) is met het kabinet in gesprek over compensatie aan gemeenten. In het Najaarsbericht zal inzicht worden gegeven in de financiële effecten voor 2020.

Financieel beeld Voorjaarsbericht 2020

Net als bij veel andere gemeenten in Nederland krijgt ook Waalwijk te maken met tekorten op de begroting. Deze worden met name veroorzaakt door structureel oplopende kosten in het sociaal domein. In 2020 wordt een tekort verwacht van ongeveer 4 miljoen euro.

Ambities

Aan de hand van de geformuleerde ankerpunten willen we invulling geven aan onze ambities en het oplossen van het financiële tekort. Voor onze ambities willen we voorlopig een bedrag vrijmaken van ongeveer 1 miljoen euro en voor onontkoombaarheden is circa 0,4 miljoen benodigd. Samen met de eerder gemelde 4 miljoen euro dus een structurele opgave van ongeveer 5,5 miljoen euro per jaar voor de periode tot en met 2024.

Hierin betrekken we ook onze ambities uit het collegeprogramma 2018-2022. Waalwijk richt zich vooral op preventiemaatregelen en op ambities op het terrein van duurzaamheid, veiligheid, economie en leefbaarheid. De focus ligt op het verder terugdringen van de tekorten in het sociaal domein, efficiencymaatregelen, kritisch kijken naar de eigen organisatie, versoberingen en tarieven. Later dit jaar komt het college met voorstellen om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen.

Wethouder Financiën John van den Hoven: “De opgave is fors, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we voor de Begroting 2021 met een evenwichtig pakket aan maatregelen kunnen komen waardoor we eind dit jaar een sluitende en toekomstbestendige meerjarenbegroting kunnen presenteren.”

Gemeente sluit 2019 positief af

De gemeente Waalwijk hield vorig jaar 4,3 miljoen euro over. Het overschot komt door eenmalige meevallers en tegenvallers. Zo was er een voordeliger exploitatiesaldo op Baanbrekers van 1,3 miljoen euro, lagere kosten op personeel, huisvesting en ICT van 0,5 miljoen euro en een hogere algemene uitkering en meevaller op kapitaallasten van 0,6 miljoen euro. Hiertegenover stonden met name tegenvallers op kosten voor de Wmo en jeugdzorg van € 1,3 miljoen.

Grondexploitatie

Het verkopen van bouwgronden speelt zich buiten de normale exploitatie van de gemeente af en heeft daarom geen invloed op het jaarrekeningresultaat. Dankzij de gezonde economie in 2019 is de verkoop van bouwgrond, vooral voor bedrijventerreinen, in 2019 weer toegenomen. De gemeente Waalwijk heeft over 2019 een positief resultaat geboekt van 10,2 miljoen euro. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het positief resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve van de gemeente. Deze middelen moeten zoveel als mogelijk ten goede te komen aan de leefbaarheid van Waalwijk.

Raadsbehandeling

De gemeenteraad behandelt het Voorjaarsbericht 2020 in juli.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden