Eerste volledig digitale begroting

Foto: Waalwijk.nieuws.nl

De gemeente Waalwijk gaat volledig digitaal met de begroting van 2019. Via de website van de gemeente www.waalwijk.nl of rechtstreeks via waalwijk.begrotingsapp.nl kan iedereen de begroting van Waalwijk inzien.

De begroting ziet er niet alleen qua opmaak, maar ook voor wat betreft financiële resultaten rooskleurig uit. Voor de jaren 2019 – 2022 meldt het college van Burgemeester en Wethouders overschotten op de begroting van:

2019 2020 2021 2022
1.492.335 2.061.361 1.826.134 1.545.564

Tegelijk met de begroting biedt het college de raad de eerste wijziging op de begroting aan. Daarmee wordt grotendeels invulling gegeven aan de begrotingsruimte, maar ook daarna zijn de begrotingsjaren nog steeds ruim sluitend.

De begroting en het coalitieprogramma 2018-2022

In de begroting zijn alle afspraken verwerkt die de coalitie heeft gemaakt. In die zin kent de begroting geen verrassingen en is ook het financieel beeld dat ontstaat niet verbazingwekkend.

Enkele belangrijke speerpunten uit het coalitieprogramma en de begroting zijn:

Programmamanagement

Er komen – in ieder geval voor de komende twee jaar – vier programma’s die de speerpunten van beleid vormen: Binnenstad, Economie, Veiligheid en Duurzaamheid. Voor elk programma is jaarlijks € 75.000 beschikbaar, dus in totaal € 600.000. Daar bovenop komt voor de vier programma’s samen in twee jaar nog eens € 1.000.000 beschikbaar.

Investeringen

Het college is van plan om maar liefst € 70 miljoen te investeren in verschillende projecten. De belangrijkste zijn:

 • Aanleg snelfietsroute naar Tilburg 4.400.000
 • Aanleg snelfietsroute naar Den Bosch 3.500.000
 • Realisatie Museumplus 9.000.000
 • Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat 18.400.000
 • Nieuwe brandweerkazerne 5.000.000
 • Aanleg insteekhaven 25.000.000
 • Renovatie sporthal Waspik 3.000.000
 • Aanleg/renovatie sportvelden 1.100.000

Extra geld voor beleid

Ook komt extra geld beschikbaar voor onder andere:

 • Huis van Waalwijk 50.000
 • Behouden van de wijkkranten 14.000
 • Inwonerspanel 34.000
 • Taalhuis Waalwijk 22.000
 • Gebiedsmarketing De Langstraat 25.000

Beleidsreserve

Er wordt per 1 januari 2019 een reserve van € 6.500.000 gevormd uit winsten die behaald zijn met de exploitatie van gronden. Uit de begroting blijkt dat van die reserve na twee jaar (per 31 december 2020) nog ruim € 2.000.000 resteert. Hieraan is nog geen nadere invulling door de raad gegeven.

Geen bezuinigingen en geen lastenverhoging voor de inwoner

Gezien de financiële positie van de gemeente Waalwijk, is het niet nodig om de komende jaren te bezuinigen. Ook zijn, in lijn met de afspraken die de coalitie heeft gemaakt, geen belasting- en tariefverhogingen in de begroting verwerkt anders dan een aanpassing wegens inflatiecorrectie van 1%.

In vergelijkende overzichten van gemeenten in Nederland wordt vaak de lokale lastendruk van een gemiddelde woning als maatstaf genomen. Jaarlijks stelt het Centrum voor Onderzoek van de Lagere Overheden (COELO) de ‘Atlas van de lokale lasten’ op. De gemeente Waalwijk staat voor ‘de netto woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in 2018’ op plaats 28 van de goedkoopste gemeenten in Nederland.

De onderstaande tabel toont de woonlasten over 2018 voor een meerpersoonshuishouden, zoals berekend door het COELO. De totale woonlasten zijn exclusief hondenbelasting.

Overzicht woonlasten 2018  

Waalwijk

Heusden Oosterhout Loon op Zand Dongen
Totale woonlasten meerpersoonshuishoudens € 612 € 659 € 693 € 805 € 740
Plaats op  ranglijst 28 62 116 298 186
Tarief OZB eigenaar woning (in%) 0,1228 0,1171 0,1156 0,1380 0,1388
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden € 198 € 183 € 227 € 232 € 276

Kansen, risico’s en onzekerheden

Het risico dat de gemeente Waalwijk loopt, is becijferd op € 19,7 miljoen. Het weerstandsvermogen, geld om tegenslag op te vangen, op € 26,4 miljoen. Dat is voldoende.

De kansen, maar ook de risico’s, doen zich vooral voor in de exploitatie van gronden. Als er verkocht wordt, ontstaan winsten. Als de markt stagneert en grond niet in exploitatie kan worden genomen, bestaat het risico dat grondwaardes afgeboekt moeten worden naar waardes in huidig gebruik en dat is veelal landbouwgrond.

Wethouder Financiën John van den Hoven: “Waalwijk is een financieel gezonde gemeente en er is ruimte om de komende vier jaar stappen te maken. Daarmee bedoel ik het daadwerkelijk tot uitvoering brengen van de plannen waaraan nu al jaren gewerkt wordt voor de Insteekhaven, Museumplus en Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. Maar niet alleen dat. Er ligt een ambitieus programma voor de komende vier jaar en onder meer de programma’s voor binnenstad en duurzaamheid moeten goed op de kaart komen. Als belangrijkste onzekerheid zie ik nog steeds de kosten die we moeten maken voor het overnemen van zorgtaken door het Rijk. Niet alleen de kosten van onze eigen organisatie zijn gestegen, er zijn ook diverse open-eind regelingen. Dat betekent dat de gemeente verplicht is om zorg en voorzieningen te leveren, ook al ontbreken de budgeten daarvoor.”

De raad behandelt de begroting inhoudelijk op 25 oktober. De verwachting is dat de begroting op 8 november wordt vastgesteld.

article
83561
Eerste volledig digitale begroting
De gemeente Waalwijk gaat volledig digitaal met de begroting van 2019. Via de website van
https://waalwijk.nieuws.nl/gemeente/20181004/eerste-volledig-digitale-begroting/
2018-10-04T21:55:56+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/364/2015/09/22183927/DSC05835.jpg
Gemeente, Nieuws