Gemeente reageert op vragen over huisvesting arbeidsmigranten

Op 31 maart trad het aangepaste beleid huisvesting arbeidsmigranten in werking. Vanuit de gemeente merken we dat hier vragen over zijn en over de onlangs afgegeven vergunningen op basis van het oude beleid. Daarom geeft we als gemeente uitleg hierover.

In onze gemeente is veel werk voor arbeidsmigranten. Naast dat zij in onze gemeente werken, moeten zij ook ergens wonen. We zagen het aantal initiatieven voor ‘middelgrote’ huisvesting in woonwijken toenemen. Daarnaast ontvingen we signalen over gevreesde overlast op het gebied van geluid en parkeren in woonwijken. Tegelijkertijd zien we dat er buiten woonwijken meer grootschalige initiatieven ontstaan voor kortverblijvende arbeidsmigranten. Dit alles bij elkaar maakte dat het college eind maart het beleid huisvesting arbeidsmigranten heeft aangepast. Dit houdt in dat we in woonwijken willen sturen op kleinschalige initiatieven, dat wil zeggen, maximaal vijf arbeidsmigranten in een huis in rustige woonwijken. Zo willen we het accent verleggen naar de grootschalige huisvesting buiten de woonwijken en gemengde gebieden.

Geldende oude beleid

In de periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van ons nieuwe beleid, zijn ook enkele vergunningen verleend op basis van het oude beleid. Dit zorgt voor reacties en vragen. Heel begrijpelijk. Als gemeente zijn wij aan regels gebonden als het gaat om het verlenen van vergunningen. Dat betekent dat wij binnen bepaalde vaste termijnen moeten reageren op vergunningsaanvragen. Doen we dit niet, dan wordt de vergunning van rechtswege verleend. Dat betekent dat de aanvrager dan automatisch een vergunning heeft. Omdat we binnen een bepaalde periode op die aanvragen moesten reageren, toetsten we die op basis van het oude beleid. Het nieuwe beleid was op dat moment namelijk nog niet in werking getreden. Dat zou betekenen dat we ‘tijdens de wedstrijd de spelregels veranderen’ en dat kan gewoonweg niet.

Er liggen nog aanvragen waarbij de termijn nog niet verlopen is en wij nog niet besloten hebben. Deze zijn ingediend toen het oude beleid nog gold. In principe geldt hiervoor dat deze getoetst worden aan het nieuwe beleid. Per geval beoordelen we hoe we op de aanvraag beslissen. Daarbij houden we rekening met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Handhaven

In totaal heeft de gemeente voor 16 panden in Waalwijk vergunning verleend voor de huisvesting van arbeidsmigranten in rustige woonwijken en gemengde gebieden. Aan deze vergunningen zitten uiteraard voorwaarden verbonden. Denk aan de verplichting om bij middelgrote huisvesting een beheerder aan te stellen en om huisregels op te stellen en kenbaar te maken, of aan het maximaal aantal bewoners. Als deze voorwaarden niet worden nageleefd, kunnen wij als gemeente handhaven op de voorschriften dan wel als uiterst middel de vergunning weer intrekken. Als er signalen zijn dat er ergens overlast is, of dat er illegaal arbeidsmigranten verblijven, dan nemen wij deze signalen serieus. Op basis van het beleid kijken we vervolgens of de situatie dusdanig kan worden aangepast zodat er wél wordt voldaan aan het beleid (legaliseren) óf dat de aanvraag om vergunning moet worden geweigerd (en dus de bewoning moet worden beëindigd).

Bron: Gemeente

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden