Gemeente sluit 2016 af met een positief saldo van € 2,5 miljoen

Foto: Pixabay

De gemeente Waalwijk hield in 2016 2,5 miljoen euro over in haar huishoudboekje. Dat komt door een aantal eenmalige meevallers. Dat blijkt uit de jaarrekening, die nu bij de accountant ligt voor controle.

Van dat geld is al € 1,1 miljoen opzij gezet voor uitgaven uit 2016 die in 2017 moeten worden gedaan. Jan van Groos, wethouder Financiën, kijkt tevreden terug op het jaar. “Het is ons gelukt om financieel in de pas te lopen. We hebben ons aan de gemaakte afspraken gehouden.”

De plus op de jaarrekening van € 2,5 miljoen euro valt € 1,2 miljoen lager uit dan werd voorzien in het najaarsbericht. Dat komt onder meer door wijzigingen van landelijke voorschriften en door hogere kosten bij Baanbrekers. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor om het geld dat onder de streep overblijft vrijwel geheel te storten in de Algemene Reserve.

Wat zat er mee in het huishoudboekje van 2016?

  • De verkoop van de panden Mr. Van Coothstraat 68-70 gaven een netto eenmalig voordeel te zien van € 400.000.
  • De hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds en enkele nog niet uitgegeven reserveringen uit dat fonds lieten een voordeel zien (€ 250.000)
  • Het verhuren van gebouwen, het verpachten van grond en leges publiekszaken leverden € 250.000 extra op.
  • De huisvestingskosten gemeentehuis, personeelskosten organisatie, bestuurlijke samenwerking, inkomensvoorziening en minimabeleid, WMO materieel en immaterieel en sportbeleid kostten elk 1 tot 2 ton minder dan gepland.

Wat viel er tegen in het huishoudboekje van 2016?

  • Op basis van nieuwe rijksvoorschriften moet vanaf 2016 de rente anders verantwoord worden in de boeken. Dit levert voor het huishoudboekje een nadeel op van € 600.000.
  • Onlangs besloot de raad de Schoenhoorn te verkopen. De boekwaarde moest echter al in de jaarrekening verlaagd worden (ruim € 800.000).
  • Een gedeelte van het vakantiegeld van medewerkers moest vanwege gewijzigde regelgeving nog in 2016 verantwoord worden (€ 600.000).
  • De exploitatievergoeding aan Baanbrekers, inclusief een eenmalige afboeking omdat er geen gebruik kon worden gemaakt van een BTW-regeling en een lagere bijdrage van het Rijk voor uitkeringen (totaal € 900.000).

Reserves

Het afgelopen jaar putte de gemeente ook uit de reserves. Die daalden met circa 7,5 miljoen euro naar 78 miljoen euro. Deze verlaging wordt onder meer veroorzaakt door de afboeking van de boekwaarde in verband met de verkoop van het RKC-stadion van € 4,0 miljoen. Daarnaast was in de begroting 2016 al € 2,6 miljoen onttrokken om zaken uit het huishoudboekje eenmalig te kunnen betalen. Uit de reserve Onderwijshuisvesting werd € 0,6 miljoen gehaald voor de bekostiging van diverse onderwijshuisvestingsdoeleinden. De reserve Haven werd voor € 0,5 aangewend voor voorbereidingskosten voor de aanleg van de nieuwe insteekhaven.

Voor de zorg kreeg de gemeente een budget van ruim 20 miljoen euro. Op 1, 4 miljoen daarvan is vorig jaar geen beroep gedaan. Dat geld is apart gezet in de risicoreserve transities.

Grondexploitatie

Het exploiteren van bouwgronden speelt zich buiten de normale exploitatie van de gemeente af en heeft geen invloed op het jaarrekeningresultaat. Vanwege de aantrekkende economie is de verkoop van bouwgrond, zowel voor bedrijventerreinen als woningbouw, in 2016 weer toegenomen. De boekwaarde is daarom met € 5,5 miljoen afgenomen tot € 42 miljoen. Binnen de grondexploitatie kon winstgenomen worden op de complexen Haven 1 tot en met 6 en Haven Zeven (totaal € 1.174.000) dan wel konden eerder getroffen voorzieningen vanwege te verwachten verliezen (totaal 329.000) vervallen. Hiertegenover stond dat voorzieningen getroffen moesten worden op de complexen Putstraat, voormalige Walewyc, Centrum Vrijhoeve en de voormalige brandweergarage Waspik (totaal € 614.000).

Tevreden over 2016

“We kijken als college tevreden terug”, stelt wethouder Jan van Groos. “We hebben kans gezien om een aantal risico’s voor de gemeente, zoals het RKC-stadion en het Schoenhoorn-terrein, op te lossen. Dat kostte geld uit de reserves maar er is genoeg overgebleven voor eventuele toekomstige risico’s. Op een begroting van 140 miljoen zijn we er verder in geslaagd om ons aan de met elkaar, en met de gemeenteraad, gemaakte afspraken te houden.”

De accountant heeft net als vorig jaar meer werk aan het controleren van de jaarrekening. Dat komt opnieuw door de uitvoering van de wet maatschappelijke ondersteuning, de jeugdzorg en de participatiewet. “De accountant heeft meer tijd nodig doordat de controles bij de aanbieders van de zorg ook later zijn.”

De gemeenteraad kan pas na de accountantsverklaring en de verantwoording daarover door het college van burgemeester en wethouders een besluit nemen over de jaarrekening. Het onderwerp staat op de agenda voor de raadsvergadering van 15 juni 2017.

  • Volg Waalwijk.nieuws.nl nu ook via de Enjoj app en maak wekelijks kans op leuke prijzen! Met de Enjoj app is het mogelijk om pushmeldingen in te stellen. Zo blijf je snel op de hoogte van de belangrijkste berichten.
  • Ben je ondernemer? Schrijf je dan nu in bij Langstraat Business Connect (LBC)! Op 20 juni start LBC met de eerste bijeenkomst in het Witte Kasteel in Loon op Zand.