Inloopbijeenkomsten gebiedsontwikkeling Westelijke Langstraat

Foto:

’s-Hertogenbosch – Westelijke Langstraat is een bijzonder en waardevol landschap dat ligt tussen de kernen Waalwijk en Waspik. Verdroging en vervuiling door stikstof tasten de natuur in de Westelijke Langstraat aan. Daarom heeft de provincie Noord-Brabant het initiatief genomen om samen met waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de gemeente Waalwijk de komende jaren nieuwe natuur te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat de bestaande natuur behouden blijft. Hiervoor worden onder andere landbouwpercelen omgevormd tot natuur. Cultuurhistorie, recreatie en landbouw krijgen ook ruime aandacht binnen het project.

Afgelopen maanden zijn de plannen voor de gebiedsontwikkeling Westelijke Langstraat concreter geworden. Dit heeft geleid tot het zogenoemde voorkeursalternatief (VKA). Dit voorkeursalternatief beschrijft de doelen en maatregelen voor het gebied tot 2027. Er staat onder andere welke aanpassingen er aan het grondwaterpeil gedaan worden, welke percelen worden afgegraven en welke natuurdoeltypen er gerealiseerd worden om de gestelde natuurdoelen voor 2027 te halen. Ook staat er in het voorkeursalternatief beschreven welke maatregelen worden uitgevoerd om schade aan de omgeving te beperken.
Het voorkeursalternatief is geen op zichzelf staand document. Het is een onderdeel van de Milieueffectrapportage (MER). De MER en het Provinciaal inpassingsplan (PIP) worden in mei 2019 ter inzage gelegd.

Inloopbijeenkomsten

Op 21 en 22 januari 2019 zijn er twee inloopbijeenkomsten over de gebiedsontwikkeling Westelijke Langstraat. Tijdens deze bijeenkomsten geeft de projectgroep uitleg over de stand van zaken van het project en over het voorkeursalternatief. Namens provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta, gemeente Waalwijk en Staatsbosbeheer zijn leden van het projectteam aanwezig om mogelijke vragen te beantwoorden.

De bijeenkomsten zijn van 15.00 tot 20.00 uur:

  • Maandag 21 januari bij Den Bolder in Waspik (Schoolstraat 19)
  • Dinsdag 22 januari bij Zidewinde in Sprang Capelle (Julianalaan 3A)

U hoeft zich niet aan te melden voor de inloopbijeenkomsten, u kunt vrijblijvend langskomen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Westelijke Langstraat via www.brabant.nl/westelijkelangstraat.

article
86796
’s-Hertogenbosch – Westelijke Langstraat is een bijzonder en waardevol landschap dat ligt tussen de kernen
https://waalwijk.nieuws.nl/evenementen/inloopbijeenkomsten-gebiedsontwikkeling-westelijke-langstraat/
2019-01-12T14:33:01+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/364/2019/01/12143200/WestelijkeLangstraat-kaart.jpg